பேசும் புகைப்படங்கள் - கவனம்

நாம் புதிதாக பல மனிதர்களை சந்திக்கிறோம். ஆனால் எல்லோருடனும் நாம் நெருங்கிப் பழகுவதில்லை. ஏனெனில் சிலர் நம் நம்பிக்கையைச் சம்பாத்தி…

Arduino Day 2016

With Arduino Day 2016 approaching we intend to celebrate the spirit of Open hardware and open culture. Following is the tentative agenda for the celebrations: GLUGs in various colleges working with FSFTN, in various geographical areas of Tamil nadu, will hold a session/workshop in the week leading to Arduino…

From HTTP to HTTPS

Since the launch of our community discussion forum there was a push from our community members to make the forum more secure by serving through HTTPS (Hyper-Text Transfer Protocol Secure) instead of HTTP. The problem with HTTP is that all the request - response from browser to the server and…

FSFTN Hacktivist Camp Report

Free Software Foundation Tamil Nadu conducted it's first ever Hacktivist Camp in the premises of BEFI, Teynampet, Chennai from January 29 to January 31, 2016. The target audience for the event were active FSFTN volunteers and GLUG members from across the State and Puducherry. The conduct of the event was…