பேசும் புகைப்படங்கள் - கவனம்

நாம் புதிதாக பல மனிதர்களை சந்திக்கிறோம். ஆனால் எல்லோருடனும் நாம் நெருங்கிப் பழகுவதில்லை. ஏனெனில் சிலர் நம் நம்பிக்கையைச் சம்பாத்தி…

From HTTP to HTTPS

Since the launch of our community discussion forum there was a push from our community members to make the forum more secure by serving through HTTPS (Hyper-Text Transfer Protocol Secure) instead of HTTP. The problem with HTTP is that all the request - response from browser to the server and…

Hello Diaspora!

TLDR: FSFTN is now on Diaspora. If you are hearing the term Diaspora for the first time, it is a Social Networking Platform. We can hear you say, Oh, no! Not Another Social Networking Platform." We already have Facebook, Twitter, etc., why another? But wait, that is where the catch…

FSFTN Relief Work - Update 2

December 8 December 8 was a very hectic day for volunteers with work starting early. In the morning, volunteers went to collect relief material sent by FSMK and ITEC. The material included women's underwear, nighties, underskirts, lungis, sarees and dresses for children. We are in the process of packing them…