பேசும் புகைப்படங்கள் - கவனம்

நாம் புதிதாக பல மனிதர்களை சந்திக்கிறோம். ஆனால் எல்லோருடனும் நாம் நெருங்கிப் பழகுவதில்லை. ஏனெனில் சிலர் நம் நம்பிக்கையைச் சம்பாத்தி…

Call For Flood Relief Contributions

Dear Friends, As all of you would have heard, the northern coastal districts of Tamil Nadu have been severely affected by flooding in the aftermath of unprecedented rains. Thousands have been rendered homeless and many more have lost their livelihood. Transport and communication systems are paralyzed. A massive effort is…

FS Presentation at Periyar University - Salem

Ramaseshan and Anand Moorthy from FSFTN were present in the Periyar University, Salem on October 15, 2015 where they addressed around 600 people (about 200 professors) ranging from about 94 colleges studying various streams from literature to computer science, who were present there for the inaugration of TVA's (Tamil Virtual…