பேசும் புகைப்படங்கள் - கவனம்

நாம் புதிதாக பல மனிதர்களை சந்திக்கிறோம். ஆனால் எல்லோருடனும் நாம் நெருங்கிப் பழகுவதில்லை. ஏனெனில் சிலர் நம் நம்பிக்கையைச் சம்பாத்தி…

Supporting The FUEL GILT Conference 2015

Fuel Project FUEL is one of the rare projects which emanated from India and is now associated with various various language communities and organizations across the world. FUEL GILT Conference is an annual event which gives opportunity to its participants to listen to experts on various topics related to localization.…