பேசும் புகைப்படங்கள் - கவனம்

நாம் புதிதாக பல மனிதர்களை சந்திக்கிறோம். ஆனால் எல்லோருடனும் நாம் நெருங்கிப் பழகுவதில்லை. ஏனெனில் சிலர் நம் நம்பிக்கையைச் சம்பாத்தி…

From HTTP to HTTPS

Since the launch of our community discussion forum there was a push from our community members to make the forum more secure by serving through HTTPS (Hyper-Text Transfer Protocol Secure) instead of HTTP. The problem with HTTP is that all the request - response from browser to the server and…

Hello Diaspora!

TLDR: FSFTN is now on Diaspora. If you are hearing the term Diaspora for the first time, it is a Social Networking Platform. We can hear you say, Oh, no! Not Another Social Networking Platform." We already have Facebook, Twitter, etc., why another? But wait, that is where the catch…