பேசும் புகைப்படங்கள் - கவனம்

நாம் புதிதாக பல மனிதர்களை சந்திக்கிறோம். ஆனால் எல்லோருடனும் நாம் நெருங்கிப் பழகுவதில்லை. ஏனெனில் சிலர் நம் நம்பிக்கையைச் சம்பாத்தி…

Software Freedom Day 2K15

SFD 2K15 was celebrated at LICET (Loyola ICAM College of Engineering and Tecchnology) on September 27, 2015. The celebration was full of talks on GNU/Linux operating system, Wikipedia, LaTeX and exhibitions by students from different Engineering colleges and movie screening. A skit by FSFTN volunteers was performed during the…

Software Freedom Day 2K14

Update: This event got cancelled due to various reasons. FSFTN is excited to invites you to Software Freedom Day on 27th September 2014 at College of Engineering, Guindy, Anna University in association with CEGLUG and Free Software allied communities like ILUGC, Chennai.py and Chennai.rb. It is a day…

Software Freedom Day 2K14 - Kumbakonam

On 26th September 2014, FSFTN along with SFOSS Club of Sastra Engineering College, Kumbakonam, has conducted Software Freedom Day Celebration. Event started with inauguration of the event, and a seminar on Free Software Movement, continued by demonstrations of Free & Open Source Software Technologies to fellow college students. 28 teams…

Education Freedom Day - 2014

As part of Education Freedom Day celebrations, FSFTN members conducted a session at Chennai Corporation Girls Higher Secondary School at Perambur,Chennai on Friday, 24-01-2014. The crowd comprised nearly 120 class XI students and K. Sibi,Executive Committee member, FSFTN, took a 2-hour session. The students were from the Computer…